Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków: ceny, rodzaje i zasady doboru

Zapoznaj się z ofertą przydomowych oczyszczalni ścieków HABA: oczyszczalnie przydomowe, osiedlowe i przemysłowe, serwis oczyszczalni.

Zestaw do modernizacji szamba i zamulonych oczyszczalni drenażowych - system RETROFIT, to autorskie rozwiązanie HABA. UWAGA: Na rynku zdarzają się podróbki systemu RETROFIT oferowane przez osoby niezwiązane z HABA - jeżeli trafisz na taką sytuację, skontaktuj się z nami.

Technologia GREEN SHOWER, czyli wykorzystanie oczyszczonych ścieków do nawadniania ogrodu, to również technologia opracowana przez zespół HABA.

Potrzebujesz projektu oczyszczalni lub operatu wodnoprawnego? Wykonujemy projekty zarówno dla osób indywidualnych, jak i dla biur architektonicznych oraz firm prowadzących działalność gospodarczą.

Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków

Oczyszczalnia ścieków - zasada działania

Przydomowa oczyszczalnia ścieków działa w oparciu o proces oczyszczania biologicznego przy udziale tlenu. Polega on na tym, że ścieki są poddawana procesowi rozkładu głównie przez bakterie tlenowe. W zależności od rodzaju oczyszczalni, proces ten może zachodzić na różne sposoby. Po oczyszczeniu odbywa się odprowadzanie ścieków do odbiornika, którym może być system nawadniania, drenaż, studnia chłonna, rów, oczko wodne itp.

Sercem biologicznej oczyszczalni ścieków jest reaktor biologiczny, w którym zachodzi natlenianie ścieków i praca osadu czynnego. To tutaj odbywa się główne oczyszczanie ścieków. Obecnie coraz częściej odchodzi się od oczyszczalni z oddzielnym osadnikiem gnilnym, ponieważ powoduje on powstawanie nieprzyjemnych zapachów i wymusza częstsze opróżnianie zbiornika niż jednokomorowe przydomowe oczyszczalnie ścieków z natlenianiem bez osobnego osadnika.

W kolejnym etapie oczyszczone ścieki trafiają do odbiornika, którym może być np. drenaż rozsączający, studnia chłonna lub system nawadniania roślin, umożliwiający odzyskiwanie wody. To ostatnie rozwiązanie, noszące nazwę GREEN SHOWER, cieszy się lawinowo rosnącą popularnością.

Na rynku są dostępne również drenażowe oczyszczalnie ścieków, jednak są one coraz rzadziej spotykane ze względu na niską skuteczność oczyszczania ścieków, będącą poniżej wymaganych prawem norm. Obecnie standardem są oczyszczalnie biologiczne z napowietrzaniem ścieków i osadem czynnym.

Budowa oczyszczalni przydomowej

Przydomowe oczyszczalnie ścieków z natlenianiem - schemat:

Budowa oczyszczalni przydomowej biologicznej
Zdjęcie: Schemat budowy oczyszczalni przydomowej Bio Easy Flow.

Jak dostać dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni ścieków? Wysokość dopłaty, wniosek o dofinansowanie i warunki, wymagane dokumenty

Dofinansowanie do instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków często pochodzi z różnych źródeł, takich jak środki budżetowe gminy, fundusze unijne oraz korzystne oferty kredytów i pożyczek. Gminy, zwłaszcza te o rozproszonej zabudowie bez kanalizacji, często mają większe szanse na uzyskanie dotacji z funduszu gminnego, szczególnie jeśli realizują specjalne programy wspierające instalację indywidualnych oczyszczalni ścieków.

Środki na tego typu inwestycje pozyskiwane są z różnych źródeł. Jednym z nich jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który wspiera gminy w ich ekologicznych przedsięwzięciach. Ponadto, gminy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach funduszy unijnych, co stanowi kolejną możliwość, dzięki której można uzyskać dofinansowanie na instalację przydomowej oczyszczalni ścieków.

Jaka jest wysokość dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków

Przy budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, inwestor może skorzystać z dofinansowania, które może sięgnąć nawet 80% poniesionych kosztów. Wysokość tego dofinansowania jest ustalana przez lokalną gminę. Do oszacowania kwoty kwalifikujących się wydatków inwestora, stosuje się pojęcie "kosztów kwalifikowanych". Obejmuje to wydatki na zakup zbiornika i wszystkich niezbędnych elementów systemu oczyszczalni oraz koszty związane z montażem samej oczyszczalni ścieków.

Warto jednak wiedzieć, że nie wszystkie wydatki są objęte dofinansowaniem. Koszty związane z uzyskaniem zgód i pozwoleń na budowę, sporządzeniem dokumentacji oraz wszelkie prace dodatkowe, takie jak zagospodarowanie terenu działki nad elementami oczyszczalni, nie są wliczane do kwoty dofinansowania.

Proces ubiegania się o dofinansowanie na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków rozpoczyna się od złożenia wniosku. Wzór tego wniosku zwykle jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej gminy lub można go otrzymać osobiście w biurze gminy.

Podczas składania wniosku o dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków, wymagane są również różne załączniki, między innymi:

 • Potwierdzone kopie dokumentów, które udowadniają prawo do dysponowania nieruchomością i uprawniają do prowadzenia budowy na danym terenie.
 • Zgoda wszystkich współwłaścicieli, jeżeli takowi istnieją, na realizację projektu oczyszczalni.
 • Oświadczenie lub zaświadczenie potwierdzające zameldowanie stałe na terenie danej gminy.
 • Skopiowane zgłoszenie planowanych prac budowlanych na terenie działki.
 • Kompletny plan budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Warto pamiętać, że dofinansowanie dotyczy jedynie oczyszczalni spełniających określone normy i posiadających wymagane certyfikaty oraz atesty, co najmniej zgodne z normą PN-EN 12566-3+A1:2009. Dopiero po spełnieniu tych wymagań, można zakwalifikować się do otrzymania dotacji na oczyszczalnię.

Warto mieć świadomość, że w przypadku planowanej rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w okolicy w najbliższych latach, wniosek o dofinansowanie może zostać rozpatrzony negatywnie, a środki na budowę oczyszczalni mogą okazać się ograniczone.

Jak złożyć wniosek do banku o dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni ścieków?

Przy budowie oczyszczalni ścieków, istnieje opcja aplikowania o dofinansowanie również w Banku Ochrony Środowiska, współpracującym z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i producentami oczyszczalni. Choć ta możliwość może nie być tak atrakcyjna jak fundusze gminne, wciąż stanowi bardziej opłacalne rozwiązanie niż korzystanie z kredytu komercyjnego na instalację oczyszczalni ścieków.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków - wymagane dokumenty

Procedura aplikowania o dofinansowanie na przydomową oczyszczalnię ścieków wiąże się z koniecznością złożenia odpowiedniego wniosku w banku, który uczestniczy w programie we współpracy z WFOŚiGW (listę banków można znaleźć na stronie internetowej WFOŚiGW dla danego województwa). Wniosek powinien być wypełniony na specjalnym formularzu i dołączony do niego muszą być:

 1. Opis techniczny oczyszczalni ścieków zgodnej z normą PN EN 12566-3+A2:2013,
 2. Mapka sytuacyjno-wysokościowa z zaznaczonym położeniem planowanej oczyszczalni,
 3. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 4. Kosztorys prac i urządzeń,
 5. Kopię zgłoszenia planowanej instalacji oczyszczalni.

Dofinansowania do oczyszczalni ścieków nie można dostać w trybie wstecznym.

Dofinansowania na oczyszczalnie nie są przyznawane, jeśli proces budowy został zakończony przed złożeniem wniosku do WFOŚiGW.

Oczyszczalnie, które zostały zbudowane wcześniej, nie kwalifikują się do otrzymania dotacji. Dlatego warto odpowiednio wcześnie podjąć kroki w celu uzyskania wsparcia finansowego, jeśli zamierzamy skorzystać z dofinansowania na budowę oczyszczalni ścieków.

Dofinansowanie do oczyszczalni - ogólny schemat postępowania:

Zbadaj lokalne przepisy: Zorientuj się w przepisach dotyczących ochrony środowiska i oczyszczania ścieków w swoim regionie. Upewnij się, że przydomowa oczyszczalnia jest legalna i zgodna z lokalnymi wymogami.

Sprawdź dostępne programy: Skontaktuj się z lokalnymi władzami, regionalnymi agencjami środowiskowymi lub ministerstwem odpowiedzialnym za ochronę środowiska. Zapytaj o dostępne programy dotacyjne lub dofinansowania dla indywidualnych instalacji neutralizacji ścieków.

Wypełnij wniosek: Jeśli program dotacyjny jest dostępny, wypełnij stosowny wniosek. Upewnij się, że dostarczasz wszystkie wymagane dokumenty i spełniasz warunki kwalifikacji.

Skonsultuj się z ekspertem: Jeśli masz wątpliwości lub pytania dotyczące procesu aplikacyjnego lub wymagań technicznych, skonsultuj się z ekspertem z zakresu przydomowych oczyszczalni ścieków lub ochrony środowiska.

Dla kogo przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Przydomową oczyszczalnię ścieków można zamontować tam, gdzie nie jest doprowadzona sieć kanalizacyjna, a warunki zabudowy dla danej działki przewidują montaż przydomowej oczyszczalni ścieków. Zwykle łatwiej uzyskać pozwolenie na przydomową oczyszczalnię ścieków na terenach o zabudowie rozproszonej, gdzie budowa sieci kanalizacyjnej nie ma ekonomicznego uzasadnienia.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - projekt

Projekt przydomowej oczyszczalni ścieków
Zdjęcie: W przygotowaniu projektu oczyszczalni pomoże ci doradca HABA.

Przygotowanie projektu przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga uwzględnienia lokalnych przepisów, zapotrzebowania na oczyszczenie ścieków oraz wyboru odpowiedniej technologii. Skorzystanie z pomocy specjalistów i firm wykonawczych jest kluczem do uzyskania efektywnego i zgodnego z wymaganiami rozwiązania. Jeżeli chcesz jak najszybciej przebrnąć przez formalności związane ze zgłoszeniem przydomowej oczyszczalni ścieków, to skontaktuj się z nami.

Formalności przy budowie indywidualnej oczyszczalni. Gdzie zgłosić budowę przydomowej oczyszczalni ścieków?

Instalację przydomowej oczyszczalni ścieków należy zgłosić w lokalnym Starostwie Powiatowym przynajmniej 21 dni przed planowanym terminem realizacji.

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym

Drenaże rozsączające ścieki z oczyszczalni wciąż są spotykane w Polsce, jednak ich popularność z roku na rok spada. Wynika to z faktu zaostrzania norm dotyczących skuteczności oczyszczania, których oczyszczalnie drenażowe nie są w stanie spełnić z powodu swojej prymitywnej technologii. To rozwiązanie było szczególnie popularne w Polsce w latach 90-tych ubiegłego stulecia oraz w pierwszej dekadzie XXI wieku.

Obecnie odchodzi się od tej technologii na rzecz oczyszczalni biologicznych, które dają nieporównywalnie większą skuteczność oczyszczania, większe możliwości zagospodarowania oczyszczonego ścieku na działce oraz większą odporność na niekorzystne warunki wodno-gruntowe.

Należy mieć na uwadze, że ze względu na słabe oczyszczanie ścieków w osadniku oczyszczalni drenażowej, do gruntu odprowadzane są ścieki silnie zanieczyszczone.

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszy się technologia napowierzchniowego zagospodarowania oczyszczonych ścieków do nawadniania roślin, wprowadzona na polski rynek w postaci systemu Green Shower przez firmę HABA. Jest to system, w który standardowo wyposażona jest bezzapachowa oczyszczalnia ścieków Bio Easy Flow.

W porównaniu do drenaży podziemnych eliminuje ona konieczność robienia dużych wykopów, jest bardziej kompaktowa i co najważniejsze - pozwala odzyskać wodę, zamiast ją rozsączać wgłąb ziemi i obniżać jakość wód gruntowych. W przeciwieństwie do drenażu - technologia Green Shower może być stosowana praktycznie w każdych warunkach gruntowo wodnych.

Jest to więc połączenie ekologii i ekonomii w jednym, rozwiązujące kluczowe problemy związane z drenażami podziemnymi.

Poniżej przykłady pięknych poletek roślinnych, bujnie kwitnących dzięki nawadnianiu z systemu Green Shower:

Poletko roślinne zrobione dzięki nawadnianiu Green ShowerPoletko roślinne zrobione dzięki nawadnianiu Green Shower

 

Co lepsze: przydomowa oczyszczalnia czy szambo?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy najpierw określić co jest dla nas ważne. Przydomowa oczyszczalnia ścieków ma zwykle wyższe koszty początkowe niż zwykłe szambo, jednak w zamian pozwala na znaczące obniżenie comiesięcznych rachunków za ścieki oraz eliminuje konieczność częstego opróżniania zbiornika. Długofalowo jest to więc znacznie bardziej opłacalna i wygodniejsza inwestycja od tradycyjnego szamba. Z tradycyjnym szambem wiążą się też problemy takie jak przepełnienie, co stanowi bardzo duży problem, gdyż dzieje się nieoczekiwanie, a ponadto w najgorszych momentach, np. podczas przyjęcia w domu lub przerwy świątecznej.

Co bardzo ważne - własna przydomowa oczyszczalnia ścieków daje większy spokój i poczucie bezpieczeństwa z uwagi na niezależność od dostępności wozu asenizacyjnego, co w przypadku przepełnienia szamba prowadzi do naprawdę nieprzyjemnej i problematycznej sytuacji.

Dodatkowo przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków Bio Easy Flow dają kolejną ważną korzyść, jaką jest jest możliwość odzyskiwania wody do nawadniania ogrodu, czego w żadnej mierze nie daje szambo.

Są również znane liczne przypadki śmierci z powodu wpadnięcia do szamba i utraty przytomności z powodu wydostających się z niego gazów.

Ile kosztuje przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Cena przydomowej oczyszczalni ścieków zależy od wielu czynników, które mogą mieć wpływ na koszt inwestycji. Oto główne czynniki, które wpływają na cenę przydomowej oczyszczalni ścieków:

 1. Pojemność oczyszczalni: Wydajność oczyszczalni, czyli ilość ścieków, jakie może przetworzyć w określonym czasie, ma wpływ na cenę. Oczyszczalnie o większej pojemności będą kosztować więcej.
 2. Wybrana technologia: Istnieje wiele różnych technologii oczyszczania nieczystości płynnych, a każda ma swoje unikalne cechy i koszty. Wybór konkretnej technologii będzie miało wpływ na cenę.
 3. Tzw. oczyszczalnie drenażowe mają niższe koszty samego urządzenia, jednak droższy i bardziej skomplikowany montaż, a co gorsza - nie spełniają wymaganych przepisami norm oczyszczania ścieków.
 4. Wymagania lokalne: W niektórych miejscach wymagane jest uzyskanie pozwolenia na instalację oczyszczalni, co może zwiększyć koszty, np. poprzez badania gruntu, sporządzenie dokumentacji itp.
 5. Rodzaj gruntu i teren: Charakterystyka terenu, rodzaj gleby, poziom wód gruntowych mogą wpłynąć na wybór technologii i skomplikować montaż, co może wpłynąć na cenę.
 6. Wykonawca i koszty robocizny: Wybór doświadczonej firmy wykonawczej może mieć wpływ na koszty, a także standardy jakości i gwarancję realizacji.
 7. Dostępność materiałów: Cena materiałów budowlanych i komponentów użytych do budowy oczyszczalni również wpływa na cenę.

 

Cena przydomwej oczyszczalni ścieków zdjęcie kalkulacji
Zdjęcie: Przy wyborze oczyszczalni warto brać pod uwagę nie tylko cenę, lecz przede wszystkim jakość oraz funkcjonalność.

W 2023 roku cena oczyszczalni biologicznej dla 5 osób wynosi około 10500 zł netto. Z kolei cena montażu zwykle zaczyna się od 3500 zł. Należy jednak pamiętać, że jest to cena orientacyjna, której ostateczny kształt zależy od regionu, warunków gruntowych panujących na działce, wybranej technologii oczyszczania oraz ostatecznego zakresu i stopnia komplikacji wykonywanych prac ziemnych.

Gdzie zlokalizować przydomową oczyszczalnię ścieków na działce?

Optymalny teren do budowy przydomowej oczyszczalni to płaski, rozległy obszar z niskim poziomem wód gruntowych i dobrze przepuszczalnym gruntem, co umożliwia zastosowanie drenażu rozsączającego - rozwiązania taniego i łatwego do wykonania.

Niestety, rzadko wszystkie te warunki są spełnione jednocześnie, więc wybór odpowiedniego rozwiązania może być wyzwaniem. Istnieje jednak szeroki wybór różnych typów oczyszczalni, które można dostosować do specyficznych warunków terenu.

Należy zadbać, aby żadne zanieczyszczenia ani chorobotwórcze mikroorganizmy nie przedostawały się z przydomowych oczyszczalni ścieków do wód gruntowych czy pobliskich obiektów, takich jak studnie. Dlatego ważne jest odpowiednie umiejscowienie oczyszczalni, zachowując wymagane i zalecane odległości od innych budynków, zarówno na własnej posesji, jak i w sąsiedztwie.

W ten sposób unikniemy kolizji z podobnymi obiektami na sąsiednich działkach i zapewnimy skuteczne działanie oczyszczalni.

Oczyszczalnia przydomowa - odległości na działce

Jeżeli chodzi o odległości, jakie trzeba zachować przy budowie, instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków na swojej posesji, to bardzo czytelnie i dokładnie pokazuje to poniższy artykuł: odległości przydomowej oczyszczalni ścieków.

Jaka oczyszczalnia jest najłatwiejsza do umiejscowienia na działce?

Oczyszczalnia biologiczna Bio Easy Flow z systemem nawadniania Green Shower to obecnie najlepsze rozwiązanie jeśli chodzi o optymalne wykorzystanie powierzchni działki, nawet jeżeli mamy dostępną małą powierzchnię.

Wynika to z połączenia trzech kluczowych cech: bardzo wysokiej skuteczności oczyszczania, zastosowania pompy na wyjściu zbiornika oraz innowacyjnego systemu napowierzchniowego zagospodarowania oczyszczonych ścieków.

Najłatwiejsza oczyszczalnia do umiejscowienia na działce - Bio Easy FlowZdjęcie oczyszczalni biologicznej bezzapachowej jednokomorwej Bio Easy Flow
Zdjęcie: Oczyszczalnia Bio Easy Flow daje największe pole manewru nawet na niewielkiej działce.

Im dalej od wód podziemnych, tym lepiej

Pompa na wyjściu zbiornika zwiększa maksymalną możliwą odległość rozsączania od zbiornika oczyszczalni, a system nawadniania Green Shower uwalnia inwestora od ciężkich prac ziemnych, przez co daje znacznie więcej kombinacji usytuowania go na działce.

Nie wspominając o tym, że umożliwia ponowne wykorzystanie wody wychodzącej z oczyszczalni oraz jest nieporównywalnie bezpieczniejszy dla wód gruntowych niż podziemne drenaże.

Można mieć estetyczny ogród z przydomową oczyszczalnią ścieków
Zdjęcie: Nowoczesne oczyszczalnie jednokomorowe Bio Easy Flow dają dużą elastyczność wkomponowania w ogród.

 

Przeczytaj też:
Jak często trzeba opróżniać przydomową oczyszczalnię ścieków
Jakie odległości trzeba zachować przy budowie przydomowej oczyszczalni ścieków
Jak poradzić sobie z brzydkim zapachem z oczyszczalni biologicznej