Obowiązek informacyjny RODO

Szanowni Państwo,

informujemy, iż wraz z dniem 25 maja 2018 r. zmieniły się przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczęło bowiem obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”). Zapewniamy zatem, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczania danych. Dlatego też kierujemy do Państwa niniejszą informację, mającą na celu poinformowanie o celach oraz sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych.                

1. Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest HABA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065), ul. Zdrojowa 51, NIP: 9950248452, REGON: 36898908100000,KRS:0000709644 – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą. Można się z nami skontaktować pod nr tel. +48 61 30 70 172, pod adresem e-mail  poczta@haba.pl lub na adres siedziby.

2. Cele i czas przetwarzania danych

Administrator przetwarza dane w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie przez rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • archiwizowania dokumentów rozliczeniowych do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność, do czasu wniesienia sprzeciwu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • jeżeli wyrazili Państwo zgodę, to także dla celów prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, i przepisów innych ustaw wymagających zgody na takie działania, do czasu wycofania zgody na takie działania lub wniesienia sprzeciwu, w zależności które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • dla celów statystycznych, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej działalności, do czasu gdy posiadamy dodatkową inną podstawę prawną przetwarzania - w razie gdy podstawę utracimy, dane ulegają anonimizacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności prowadzonych działań, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie wniosków i udzielonych odpowiedzi aby zachować zasadę rozliczalności, przez okres 3 lat.

 

3. Odbiorcy danych

Dane możemy przekazywać odbiorcom tj.:

 • przedsiębiorcom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 • bankom, jeżeli konieczne jest prowadzenie rozliczeń;
 • podmiotom dzięki którym dokonujemy zdalnych operacji płatniczych;
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, przede wszystkim dostawcom zewnętrznych systemów wspierających naszą działalność.

 

4. Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych i dobrowolność podania danych

Prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przysługuje każdej osobie której dane dotyczą. Podanie danych jest niezbędne w celu zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

5. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany oraz pliki cookies

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym również w formie profilowania).

W ramach wykonywanych czynności, Administrator korzysta  z plików cookies, poprzez obserwację i analizę ruchu na naszej stronie internetowej, jak również przez podejmowanie działań remarketingowych.