Regulamin sklepu internetowego HABA RL

https://haba.pl/sklep
obowiązujący od 01.03.2019

§1

Określenie Sprzedawcy
1. Właścicielem Sklepu jest:
HABA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim( 62-065), ul. Zdrojowa 51
NIP: 9950248452
REGON: 36898908100000
KRS: 0000709644
Tel. +48 61 44 46 256
E-mail: poczta@haba.pl

§2

Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].
2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
5. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyjątek stanowią towary wyświetlone na stronie Sklepu, z wyraźnie zaznaczoną w opisie wadą fizyczną. Przedmioty te można nabyć w niższej cenie.

§3

Zamówienia
1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu (koszyk klienta),
 • telefonicznie pod nr telefonu dostępnym na stronie internetowej Sklepu,
 • e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. Po złożeniu zamówienia na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji zamówienia. Dodatkowo może się również zdarzyć, że Pracownik Sklepu będzie kontaktować się telefonicznie w razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości.
3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, opisującej przedmiot zamówienia. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, terminy i sposób dostawy.
5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sklep poprzez wysłanie do Klienta wiadomości email z potwierdzeniem Zamówienia.
6. W przypadku wyboru formy płatności przelewem termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienie Klienta zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu.
7. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sklep również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

§4

Płatności
1. Klient ma do wyboru formy płatności::

 • płatność przelewem (przedpłata),
 • płatność gotówką (gotówka),
 • płatność przy odbiorze (pobranie),
 • Credit Agricole Raty   więcej informacji >>

2. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
4. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, płatność powinna być dokonana w ciągu 7 dni roboczych na konto bankowe wskazane w wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie.

§5

Wysyłka towaru
1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich oraz poczty polskiej - lub udostępnia do odbioru przez Klienta w siedzibie firmy.
2. Termin wysyłki wydłużony jest o okres pomiędzy złożeniem zamówienia a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§6

Reklamacje
1. Podstawę prawną oraz zakres odpowiedzialności  Sklepu wobec Klienta, wówczas gdy sprzedany Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025). Jednakże dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. podstawę i zakres odpowiedzialności Sklepu wobec Klienta, będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży określone są ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).                                                                                                                                  
2. Sklep obowiązany jest dostarczyć Klientowi towar bez wad.                                                                                           
3. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Koszty wysyłki pokrywa Klient. Adres, pod który Klient winien odesłać towar: HABA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Zdrojowa 51, 62-065 Grodzisk Wielkopolski.
2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
4. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Klientowi poniesione koszty wysyłki towaru.
5. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

§7

Prawo odstąpienia od umowy
1. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014r.o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.
2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu) bądź drogą mailową na adres: poczta@haba.pl .
3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.
4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
5. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków jest wykonywany na kartę.
6. W przypadku gdy Klient wybrał sposób dostawy przedmiotu inny niż najtańszy oferowany przez Sklep, Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.
7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w poniższych przypadkach umów:
o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
w której Klient wyraźnie żądał, aby Sklep do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji (jeżeli Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy);
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
zawartej w drodze aukcji publicznej;
świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§8

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego (newsletter).
3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§9

Własność intelektualna
1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.
6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

§11

Obowiązek informacyjny (RODO)
1. Administrator Danych
Administratorem danych osobowych jest  HABA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim( 62-065), ul. Zdrojowa 51, NIP: 9950248452, REGON: 36898908100000, KRS: 0000709644. Można się z nami skontaktować  pod nr tel. +48 61 44 46 256, pod adresem e-mail  poczta@haba.pl lub na adres siedziby.
2. Cele oraz czas przetwarzania
Sklep przetwarza dane w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie przez rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • archiwizowania dokumentów rozliczeniowych do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność, do czasu wniesienia sprzeciwu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • jeżeli wyrazili Państwo zgodę, to także dla celów prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, i przepisów innych ustaw wymagających zgody na takie działania, do czasu wycofania zgody na takie działania lub wniesienia sprzeciwu, w zależności które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • dla celów statystycznych, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej działalności, do czasu gdy posiadamy dodatkową inną podstawę prawną przetwarzania - w razie gdy podstawę utracimy, dane ulegają anonimizacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności prowadzonych działań, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie wniosków i udzielonych odpowiedzi aby zachować zasadę rozliczalności, przez okres 3 lat.

3. Odbiorcy danych
Dane możemy przekazywać odbiorcom, tj.
przedsiębiorcom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
bankom, jeżeli konieczne jest prowadzenie rozliczeń;
podmiotom dzięki którym dokonujemy zdalnych operacji płatniczych;
organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, przede wszystkim dostawcom zewnętrznych systemów wspierających naszą działalność.

4. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych
Prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - przysługuje każdej osobie której dane dotyczą. Podanie danych jest niezbędne w celu zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

5. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany oraz pliki cookies
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym również w formie profilowania).
W ramach wykonywanych czynności, Administrator korzysta  z plików cookies, poprzez obserwację i analizę ruchu na naszej stronie internetowej, jak również przez podejmowanie działań remarketingowych.

6. Wszelkie dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez HABA RL Sp. z o.o. Sp. k. znajdziesz na naszej stronie w zakładce https://haba.pl/polityka-prywatnosci-haba-rl