Polityka prywatności sklepu internetowego HABA RL

www.haba.pl/sklep

§ 1

Postanowienia ogólne
1. Polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter jedynie informacyjny -  nie jest  zatem źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.

2.Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest HABA RL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065), ul. Zdrojowa 51, NIP: 9950248452, REGON: 36898908100000,KRS:0000709644 – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą. Można się z nami skontaktować pod nr tel. +48 61 44 46 256, pod adresem e-mail  poczta@haba.pl lub na adres siedziby.

3.Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, zwanym dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000; dalej: ustawa o.d.o.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną  z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4.W celu ochrony interesów osób, których dane osobowe dotyczą, Administrator zapewnia, iż dokłada szczególnej staranności, a zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem. Jak również, nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z celami dla których są zbierane. Co więcej, zbierane dane są merytorycznie poprawne i adekwatne w odniesieniu do celów w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikacje osób, których dotyczą, w czasie nie dłuższym niż jest to konieczne.

§ 2

Cele i czas przetwarzania danych oraz odbiorcy danych

1.Cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora, wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Dla przykładu, jeżeli Klient Sklepu w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, wówczas jego dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, a zatem nie będą już przekazywane Przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.                                                                                     
2. Administrator przetwarza dane w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie przez rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • archiwizowania dokumentów rozliczeniowych do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność, do czasu wniesienia sprzeciwu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • jeżeli wyrazili Państwo zgodę, to także dla celów prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, i przepisów innych ustaw wymagających zgody na takie działania, do czasu wycofania zgody na takie działania lub wniesienia sprzeciwu, w zależności które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • dla celów statystycznych, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej działalności, do czasu gdy posiadamy dodatkową inną podstawę prawną przetwarzania - w razie gdy podstawę utracimy, dane ulegają anonimizacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności prowadzonych działań, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie wniosków i udzielonych odpowiedzi aby zachować zasadę rozliczalności, przez okres 3 lat.

3.Dane możemy przekazywać odbiorcom, tj.:
przedsiębiorcom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
bankom, jeżeli konieczne jest prowadzenie rozliczeń;
podmiotom dzięki którym dokonujemy zdalnych operacji płatniczych;
organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, przede wszystkim dostawcom zewnętrznych systemów wspierających naszą działalność.

4.Administrator może przetwarzać dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego takie jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres IP, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

§ 3

Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych i dobrowolność podania danych
1. Prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - przysługuje każdej osobie której dane dotyczą.

2.Podanie danych jest niezbędne w celu zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

§ 4

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany oraz pliki cookies

1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym również w formie profilowania).

2. W ramach wykonywanych czynności, Administrator korzysta  z plików cookies, poprzez obserwację i analizę ruchu na naszej stronie internetowej, jak również przez podejmowanie działań remarketingowych.

§ 5

Cookies i dane eksplatacyjne

1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy).

2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego aby dokonać:

 • identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym wraz z informacją, że są zalogowani;
 • zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka celem złożenia Zamówienia;
 • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
 • tworzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego;
 • dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony).

3. Większość przeglądarek internetowych dostępnych aktualnie na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Jednakże każdy Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Można np. częściowo ograniczyć bądź zupełnie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku może to mieć jednak wpływ na niektóre z funkcji Sklepu Internetowego (niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Microsoft Edge, Safari), dostępne są w dziale pomocy każdej z wymienionych przeglądarek internetowych.
6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, jak adres IP czy domena do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają jednak charakter zbiorczy i anonimowy - nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego, nie są także ujawniane osobom trzecim.

§ 6

Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania ma każdy Usługobiorca lub Klient Sklepu Internetowego.
2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane -zawartych w zbiorze danych Administratora.
3. W każdym czasie Usługobiorca lub Klient mogą odwołać zgodę udzieloną na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego produktów własnych lub usług Administratora. Co więcej, mogą wnieść pisemne umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania tych danych ze względu na jej sytuację wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych.
4.W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany w § 1 pkt 2 Polityki.                                                                                                                                                     

§ 6

Postanowienia końcowe
1. Administrator stosuje środki organizacyjne oraz techniczne mające na celu ochronę przetwarzania danych osobowych, dostosowane do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności poprzez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną jak i przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, uszkodzeniem, utratą bądź zniszczeniem.